Oog voor het milieu

Water

is een kostbaar goed dat in de toekomst nog schaarser zal worden. Het duurzaam en efficiënt omspringen met water is één van de uitdagingen van de moderne sierteelt.

Hoe water hergebruiken

Bij een recirculatiesysteem wordt het drainwater verzameld en hergebruikt. De kwaliteit van het water en van het drainwater vragen speciale aandacht. In de sierteelt is regenwater de bron bij uitstek. Regenwater kan gemakkelijk opgevangen worden in bassins. Bij tekort aan water wordt dit aangevuld met andere waterbronnen zoals grondwater. Een aandachtspunt is het feit dat het drainwater niet zomaar in oppervlaktewateren geloosd mag worden. Bij lozing van drainwater mag de waterkwaliteit van de ontvangende waterloop immers niet achteruitgaan. 

Binnen ons bedrijf wordt het water van de containervelden opgevangen via een recirculatiesysteem. Onlangs is er ook een first flushsysteem aangelegd om te voorkomen dat er bij extreme regenbuien uitgespoelde meststoffen niet rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht komt. Om zo min mogelijk het milieu te belasten worden er op onze kwekerij relatief weinig mest-/sproeistoffen gebruikt, een vaste plant heeft relatief weinig nodig.

Water Afvoer door Drainage en Infiltratie (WADI)

Infiltratie van niet verontreinigd regenwater in de bodem is een maatregel waar het milieu ons zeer dankbaar voor is. Het regenwater sijpelt door de bodem en vult de grondwaterreserves aan. Er zijn veel manieren waarop je kan infiltreren.
Het Eyssel bv start binnenkort met de aanleg van een WADI om nog meer een steentje bij te dragen aan een goed milieu.

Afvalscheiding

Natuurlijk is ook afvalscheiding belangrijk op ons bedrijf. Papier, plastic, hout, plantaardig- en restafval wordt uiteraard zorgvuldig gescheiden. 

Stichting Milieukeur.

Tevens worden onze planten zo duurzaam mogelijk gekweekt binnen de normen van MPS.

KRUIDEN